JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
RAZPIS
JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI REFERENT III«

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)  Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, objavlja

JAVNI NATEČAJ
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI REFERENT III«

I. Pogoji:
Poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi delovnega prava, ter pogojev določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
- najmanj višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja) gradbene smeri;
- najmanj 1 leto in 6 mesecev delovnih izkušenj;
- usposobljenost za delo z računalnikom; odlično poznavanje programov MS Office, MS Project, AutoCad, aplikacije i-občina;
- poznavanje lokalne problematike komunalne infrastrukture;
- izkušnje iz vodenja investicij/projektov;
- aktivno znanje uradnega jezika;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- strokovni izpit iz upravnega postopka;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v  trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Zaželena znanja in izkušnje
- komunikacijske veščine.

II. Delovno področje:
- vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi;
- izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, zakon pa določa izdajo potrdila o dejstvu;
- vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji;
- opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
- administrativna dela s področja gradnje, obnove in drugih področij infrastrukture občine (ceste, kanalizacija, vodovod);
- vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji;
- izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na I. stopnji;
- opravljanje enostavnih upravnih nalog;
- opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc;
- koordiniranje dela enote za urejanje javnih površin v občini Tabor;
- koordiniranje dela javnih delavcev s področja dela okolja in prostora ter komunalne infrastrukture;
- spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine;
- ostala administrativna strokovno-tehnična opravila;
- druga dela po navodilu direktorja in župana.

III. Čas in kraj dela:
Izbrani kandidat ne bo imenovan v naziv. Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas, mu bodo določene glede na uradniški naziv Višji referent III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 1 leta. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, ter v primeru potrebe na podlagi napotitve v kraju, kjer poteka delovni proces.

IV. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

V. Prijava kandidata mora vsebovati:
-  pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer  
   izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ali fotokopijo diplome;
-  pisno izjavo kandidata, da  je državljan Republike Slovenije, da  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
   kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več  
   kot 6 mesecev ali predložiti potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, pisno izjavo, da zoper  
   njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
   dolžnosti ali predložiti potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno okrajno sodišče;
-  pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Tabor pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

VI. Izbira kandidata:
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov v prvi fazi presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom s kandidatom ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidata.
Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006, 104/10) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Če se v postopku izbire kandidata izkaže, da podatki iz predloženih izjav kandidata niso verodostojni, je to razlog za prekinitev postopka ali odpoved delovnega razmerja.

VII. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in zahtevanimi prilogami, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, najkasneje v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja na spletni strani Občine Tabor na naslov:
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti ovojnici, s pripisom »Prijava na javni natečaj za Višjega referenta«.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@obcina-tabor.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

VIII. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v 5 dneh po opravljeni izbiri.
 
IX. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja: Alenka Kreča Šmid, 03/705 70 82.

X. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

                        Občina Tabor
                           ŽUPAN
                        Anton Grobler                     
                            inž.str.
                              l.r.