HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
RAZPIS
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz občinskega proračuna za leto 2016

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor, na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Tabor  (Ur.l. RS, št. 79/01, 74/07 s spremembami in dopolnitvami) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz občinskega proračuna za leto 2016

I. Splošna določila
Pravico do sofinanciranja redne kulturne dejavnosti imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti v Občini Tabor, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Tabor;
- da so registrirani najmanj eno leto;
- da je njihova dejavnost področje kulture;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti, za katere so registrirani;
- da je njihova dejavnost namenjena čim večjemu številu občanov;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.

II. Izvajalci
Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju kulture iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. točke, kandidirajo izvajalci kulturnih dejavnosti, ki morajo predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz I. točke.

III. Vsebinska določila
Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti:
1. Redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih sekcij, ki imajo sedež v občini in sicer vokalno-glasbena dejavnost, instrumentalno-glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, likovna dejavnost, šolska kulturna društva.
2. Projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti (enotne obleke, nakup instrumentov, avdio-video snemanja, gostovanja v tujini, tekmovanja).

V. Končna določila
1. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Tabor oziroma na sedežu občine.
2. Rok za oddajo razpisne dokumentacije za sofinanciranje redne dejavnosti registriranih društev je 31. marec 2016, do 12. ure. Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ!, JAVNI RAZPIS – KULTURA«.
Rok za oddajo vloge za sofinanciranje projektov je do 30. 9. tekočega leta za naslednje leto oziroma do porabe sredstev.
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Kriteriji za vrednotenje kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 74/07).
4. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil dogovor o sofinanciranju. Okvirna višina sredstev v občinskem proračunu namenjenih za sofinanciranje ljubiteljske kulture znaša 5.500,00 EUR.
5. Prijave pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.
6. Dodatne informacije vam bomo posredovali v času uradnih ur Občine Tabor oziroma na tel: (03) 705 70 80.

Alenka Kreča Šmid