JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
RAZPIS
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz občinskega proračuna za leto 2016

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor, na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Tabor  (Ur.l. RS, št. 79/01, 74/07 s spremembami in dopolnitvami) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz občinskega proračuna za leto 2016

I. Splošna določila
Pravico do sofinanciranja redne kulturne dejavnosti imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti v Občini Tabor, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Tabor;
- da so registrirani najmanj eno leto;
- da je njihova dejavnost področje kulture;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti, za katere so registrirani;
- da je njihova dejavnost namenjena čim večjemu številu občanov;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.

II. Izvajalci
Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju kulture iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. točke, kandidirajo izvajalci kulturnih dejavnosti, ki morajo predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz I. točke.

III. Vsebinska določila
Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti:
1. Redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih sekcij, ki imajo sedež v občini in sicer vokalno-glasbena dejavnost, instrumentalno-glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, likovna dejavnost, šolska kulturna društva.
2. Projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti (enotne obleke, nakup instrumentov, avdio-video snemanja, gostovanja v tujini, tekmovanja).

V. Končna določila
1. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Tabor oziroma na sedežu občine.
2. Rok za oddajo razpisne dokumentacije za sofinanciranje redne dejavnosti registriranih društev je 31. marec 2016, do 12. ure. Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ!, JAVNI RAZPIS – KULTURA«.
Rok za oddajo vloge za sofinanciranje projektov je do 30. 9. tekočega leta za naslednje leto oziroma do porabe sredstev.
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Kriteriji za vrednotenje kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 74/07).
4. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil dogovor o sofinanciranju. Okvirna višina sredstev v občinskem proračunu namenjenih za sofinanciranje ljubiteljske kulture znaša 5.500,00 EUR.
5. Prijave pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.
6. Dodatne informacije vam bomo posredovali v času uradnih ur Občine Tabor oziroma na tel: (03) 705 70 80.

Alenka Kreča Šmid