JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
RAZPIS
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Tabor iz občinskega proračuna za leto 2015

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor na podlagi 12. člena Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tabor (Ur.l. RS, št. 101/2006, 52/2008 s spremembami in dopolnitvami) objavlja

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Tabor iz občinskega proračuna za leto 2015

I. Splošna določila
Pravico do sofinanciranja letnih programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež ali podružnico v Občini Tabor;
- da so registrirani vsaj eno leto;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske ali organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, za katere so registrirani;
- da imajo organizirano redno dejavnost;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če pridobivajo sredstva za svoje delovanje iz članarine.
II. Izvajalci
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. točke, kandidirajo izvajalci športnih programov, ki morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz I. točke. Podatke podajo na obrazcih, ki jih dobijo na sedežu občine.
III. Vsebinska določila
Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev proračuna Občine Tabor sofinancirajo naslednje vsebine:
a) šport predšolskih in osnovnošolskih otrok:
- sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati sonček, Planinska šola,
- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci;
b) šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno-rekreativne vadbe:
- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, kolesarjenj in pohodništva;
c) strokovno izpopolnjevanje:
- sofinanciranje kotizacij;
č) kakovostni in vrhunski športi:
- sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanjih državnega in meddržavnega nivoja;
d) športne prireditve:
- sofinanciranje stroškov organizacije prireditve.
IV. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih programov športa je 2.050,00 EUR.
V. Končna določila
1. Razpisna dokumentacija za uveljavljanje sofinanciranja vsebin pod točko a, b, c in obrazec vloge za vsebini pod točkama č in d je na voljo na spletni strani Občine Tabor oziroma na sedežu občine.
2. Za vsebine pod točko a, b in c velja zadnji rok za oddajo razpisne dokumentacije 31. marec 2015, do 12. ure. Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ!, JAVNI RAZPIS – ŠPORT«.
Za vsebini pod točkama č in d se bodo upoštevale vloge, oddane do porabe sredstev v proračunu (prioritetno se upoštevajo glede na datum prispetja).
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Točkovnikom za vrednotenje programov športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 52/2008).
5. Razpisno dokumentacijo in vloge pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.
6. Dodatne informacije vam bodo dane v času uradnih ur Občine Tabor oziroma na tel: (03) 705 70 80.

Alenka Kreča Šmid