HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
RAZPIS
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Tabor iz občinskega proračuna za leto 2016

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor, na podlagi 12. člena Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tabor (Ur.l. RS, št. 101/2006, 52/2008 s spremembami in dopolnitvami) objavlja

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Tabor iz občinskega proračuna za leto 2016

I. Splošna določila
Pravico do sofinanciranja letnih programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež ali podružnico v Občini Tabor;
- da so registrirani vsaj eno leto;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske ali organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti za katere so registrirani;
- da imajo organizirano redno dejavnost;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če pridobivajo sredstva za svoje delovanje iz članarine.

II. Izvajalci
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. točke, kandidirajo izvajalci športnih programov, ki morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz I. točke. Podatke podajo na obrazcih, ki jih dobijo na sedežu občine.
 
III. Vsebinska določila
Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev proračuna Občine Tabor sofinancirajo naslednje vsebine:
a) šport predšolskih in osnovnošolskih otrok:
- sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati sonček, Planinska šola,
- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci;
b) šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno-rekreativne vadbe:
- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, kolesarjenj in pohodništva;
c) strokovno izpopolnjevanje:
- sofinanciranje kotizacij;
č) kakovostni in vrhunski športi:
- sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanjih državnega in meddržavnega nivoja;
d) športne prireditve:
- sofinanciranje stroškov organizacije prireditve.
 
IV. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih programov športa je 2.600,00 EUR.
 
V. Končna določila
1. Razpisna dokumentacija za uveljavljanje sofinanciranja vsebin pod točko a, b, c in obrazec vloge za vsebini pod točkama č in d je na voljo na spletni strani Občine Tabor oziroma na sedežu občine.
2. Za vsebine pod točko a, b in c velja zadnji rok za oddajo razpisne dokumentacije 31. marec 2016, do 12. ure. Razpisna dokumentacija mora biti zapečatena v kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ!, JAVNI RAZPIS – ŠPORT«.
Za vsebini pod točkama č in d se bodo upoštevale vloge, oddane do porabe sredstev v proračunu (prioritetno se upoštevajo glede na datum prispetja).
3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Točkovnikom za vrednotenje programov športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 52/2008).
5. Razpisno dokumentacijo in vloge pošljite na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.
6. Dodatne informacije vam bodo dane v času uradnih ur Občine Tabor oziroma na tel: (03) 705 70 80.

Alenka Kreča Šmid