JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
RAZPIS
OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA KOMUNALNI DELAVEC II


OBČINA TABOR
TABOR 21, 3304 TABOR
TEL.: (03) 705 70 80 FAX.: (03) 705 70 86   E-POŠTA: info@obcina-tabor.si
Datum objave: 18. 07. 2016
Rok za prijavo: 25.07. 2016

Številka: 1001-01/2016 - 1
Datum: 18.07.2016

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US, 40/12-ZUJF) - v nadaljevanju: ZJU, drugega odstavka 18. Člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur.l. RS, št. 139/2006,104-2010) – v nadaljevanju Uredba in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/13 in 78/13-popr.) – v nadaljevanju ZDR, Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor objavlja 

PROSTO  DELOVNO MESTO KOMUNALNI DELAVEC II
                                                                
1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo: Občina Tabor, Režijski obrat, Tabor 21, 3304 Tabor

2. Kraj opravljanja dela: območje občine Tabor

3. Navedba delovnega mesta: strokovno-tehnično delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC II
    Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 6 mesecev,  s polnim delovnim časom in s poskusnim 
    delom 2  meseca.

4. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
   - popolna  osnovnošolska izobrazba;
   - 2 meseca delovnih izkušenj;
   - znanje uradnega jezika
   - izpit B kategorije. 

Delovne izkušnje (6. člen ZJU): Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

5. Opis dela:
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- spremljanje selekcioniranega zbiranja odpadkov,
- izvajanje popravil in manjših vzdrževalnih del,
- opravljanje drugih fizičnih del,
- opravljanje drugih nalog, podobne ali iste stopnje zahtevnosti, ki ustrezajo njegovi strokovni 
  usposobljenosti, ki jih odredi župan ali direktor občinske uprave.

 

6. Rok in naslov za vlaganje prijav:
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki.
Prijava mora vsebovati:
- izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe (leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
  pridobljena);
- opis dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
  delovnih izkušenj;
- kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki
  jih je pridobil;
- izjavo, da za namen postopka dovoljuje Občini Tabor pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Prijava se pošlje v zaprti ovojnici z označbo „Prijava za prosto delovno mesto komunalni delavec,“ na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
info@obcina-tabor.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijavo je treba poslati v roku 7 dni od objave. O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo. Neizbrani kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

7. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: 03 705 70 80. 

Občina Tabor si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega kandidata.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Objava: spletna stran Občine Tabor: http://www.obcina-tabor.si in Zavod RS za zaposlovanje.

                                                                                        
                                                                                                                                                                                                            OBČINA TABOR