HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
RAZPIS
OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA KOMUNALNI DELAVEC II


OBČINA TABOR
TABOR 21, 3304 TABOR
TEL.: (03) 705 70 80 FAX.: (03) 705 70 86   E-POŠTA: info@obcina-tabor.si
Datum objave: 18. 07. 2016
Rok za prijavo: 25.07. 2016

Številka: 1001-01/2016 - 1
Datum: 18.07.2016

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US, 40/12-ZUJF) - v nadaljevanju: ZJU, drugega odstavka 18. Člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur.l. RS, št. 139/2006,104-2010) – v nadaljevanju Uredba in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/13 in 78/13-popr.) – v nadaljevanju ZDR, Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor objavlja 

PROSTO  DELOVNO MESTO KOMUNALNI DELAVEC II
                                                                
1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo: Občina Tabor, Režijski obrat, Tabor 21, 3304 Tabor

2. Kraj opravljanja dela: območje občine Tabor

3. Navedba delovnega mesta: strokovno-tehnično delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC II
    Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 6 mesecev,  s polnim delovnim časom in s poskusnim 
    delom 2  meseca.

4. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
   - popolna  osnovnošolska izobrazba;
   - 2 meseca delovnih izkušenj;
   - znanje uradnega jezika
   - izpit B kategorije. 

Delovne izkušnje (6. člen ZJU): Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

5. Opis dela:
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- spremljanje selekcioniranega zbiranja odpadkov,
- izvajanje popravil in manjših vzdrževalnih del,
- opravljanje drugih fizičnih del,
- opravljanje drugih nalog, podobne ali iste stopnje zahtevnosti, ki ustrezajo njegovi strokovni 
  usposobljenosti, ki jih odredi župan ali direktor občinske uprave.

 

6. Rok in naslov za vlaganje prijav:
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki.
Prijava mora vsebovati:
- izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe (leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
  pridobljena);
- opis dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
  delovnih izkušenj;
- kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki
  jih je pridobil;
- izjavo, da za namen postopka dovoljuje Občini Tabor pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Prijava se pošlje v zaprti ovojnici z označbo „Prijava za prosto delovno mesto komunalni delavec,“ na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
info@obcina-tabor.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijavo je treba poslati v roku 7 dni od objave. O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za prijavo. Neizbrani kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

7. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: 03 705 70 80. 

Občina Tabor si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega kandidata.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Objava: spletna stran Občine Tabor: http://www.obcina-tabor.si in Zavod RS za zaposlovanje.

                                                                                        
                                                                                                                                                                                                            OBČINA TABOR