JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
RAZPIS
Razpis za zbiranje predlogov prejemnikov priznanj Občine Tabor

Na podlagi 5. člena statuta (Uradni list RS, št. 120/6 in 51/2010) in Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor (Uradni list RS, št. 64/00 in 16/05), Občina Tabor

razpisuje zbiranje predlogov prejemnikov priznanj Občine Tabor

Kriteriji
Občani posamezniki oz. skupina občanov lahko predlaga posameznika ali skupino po naslednjih kriterijih:

1. »Častni občan« oz. »častna občanka« ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika.
Priznanje »častni občan« oz. »častna občanka« je najvišje častno priznanje Občine Tabor, ki se podeljuje posameznikom oz. posameznicam (v nadaljevanju: posameznik) za njihovo življenjsko vlogo v razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Tabor. Življenjska vloga posameznika, ki prejme to najvišje občinsko priznanje, je vezana na izjemne osebno-spominsko-trajnostne dosežke na področjih kulture, prosvete, znanosti, gospodarstva, športa in rekreacije, naravovarstva, humanitarnih dejavnosti ter na vseh tistih področjih, kjer se dosežek posameznika lahko izkazuje z namenom podeljevanja najvišjega občinskega priznanja.

Priznanje »častni občan« oz. »častna občanka« se lahko podeli občanu oziroma prebivalcu Občine Tabor ali od drugod, vendar največ en primer na leto.

Imenovano najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja »častni občan« oz. »častna občanka« ter ime in priimek dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor.

2. »Priznanje Občine Tabor« ima pomen priznanja za dosežke v zadnjem letu in preteklem obdobju.
»Priznanje Občine Tabor« je po rangu drugo najvišje občinsko priznanje. To priznanje se podeljuje posameznikom ali skupinam oziroma organizacijam, ki so dosegle velike uspehe in dosežke v zadnjem letu ali preteklem obdobju na različnih področjih življenja in bivanja v Občini Tabor. S temi dejanji so utrdili medsebojno razumevanje in vplivali na splošen razvoj, blaginjo in ugled Občine Tabor.

»Priznanje Občine Tabor« se podeljuje izjemoma največ v treh primerih letno, občanom in prebivalcem oziroma organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod.

Imenovano drugo najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja ter ime in priimek oz. naziv dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor.

3. »Plaketa Občine Tabor« ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti ali panogah v zadnjem letu ali preteklem obdobju.
Tretje najvišje občinsko priznanje predstavlja »zlata plaketa Občine Tabor, »srebrna plaketa Občine Tabor« ali »bronasta plaketa Občine Tabor«, ki se podeljuje glede na rangiranje dosežkov v smislu olimpijskega zaporedja žlahtnosti odličja. To priznanje je namenjeno posameznikom, skupinam ali organizacijam, ki so v zadnjem letu in krajšem preteklem obdobju dosegli na različnih področjih in panogah uspehe, ki imajo značaj ponovljivosti in stopnjevanja in priznanje plakete omogoča nagrajevanje preteklih uspehov in vzpodbudo za bodočnost.

Priznanje »zlata plaketa Občine Tabor«, »srebrna plaketa Občine Tabor« in »bronasta plaketa Občine Tabor« se podeljuje največ v treh primerih letno, ne glede na vrsto plakete, občanom in prebivalcem oziroma organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod.

Imenovano tretje najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv priznanja ter ime in priimek oz. naziv dobitnika tega občinskega priznanja. Vsi predmeti tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor.

Oblika vloge
Predlog mora vsebovati:
- točna imena in priimke predlagateljev (rojstne datume) oz. naziv pravne osebe,
- točen naslov predlagateljev,
- natančno opredelitev, za katero priznanje se posameznik predlaga,
- točna imena in priimke (rojstne datume) predlaganih fizičnih oseb oz. naziv predlagane pravne osebe,
- natančno opredelitev, zakaj se predlaganim osebam podeljuje določeno priznanje,
- podpis predlagateljev (pravne osebe morajo vloge označiti s štampiljko).
V kolikor predlog ne bo vseboval vseh elementov, se zavrne kot nepopoln.

Predložitev vloge
Predlogi se pošljejo ali osebno dostavijo na Občino Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti kuverti s pripisom »OBČINSKA PRIZNANJA«. Zadnji rok je ponedeljek, 15. februar 2016, do 10. ure.
Predlogi, ki bodo prispeli po navedenem datumu, ne bodo upoštevani.

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
Mihael Centrih, l.r., predsednik

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.