HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Katalog informacij javnega značaja

NEPOSREDNI VSTOP V BAZO PODATKOV

 

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4. Stroškovnik in cenik
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Občina  TABOR
   
Naslov: Tabor 21
Pošta: 3304 Tabor
Telefon: 03 705 70 80
Fax: 03 705 70 86
E-pošta: info@obcina-tabor.si
Župan: Marko SEMPRIMOŽNIK
Odgovorna uradna oseba: Marko SEMPRIMOŽNIK, župan
Datum prve objave kataloga: 24. 04. 2007
Datum zadnje spremembe kataloga: 11. 3. 2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.obcina-tabor.si
Druge oblike kataloga: -
Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja  

Grb občine

- Istovetnostni simboli - spremembe
- Sprejem grba
- Istovetnostni simboli

 

 

na vrh

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

Povezava

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine
Delovno področje občine: katalog pristojnosti občin
Občina Tabor samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom Občine Tabor v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, upravlja premoženje, spodbuja gospodarski razvoj, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, zagotavlja in pospešuje razvoj predšolskega varstva, vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije, pospešuje zdravstveno dejavnost ter službe socialnega varstva, pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost, skrbi za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z odpadki in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, skrbi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
Organi občine: občinski svet, župan, nadzorni odbor in volilna komisija
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave.
Občina Tabor ima enovito občinsko upravo:

- tajništvo
- področje splošnih in upravno pravnih zadev
- področje okolja, prostora in komunale
- področje družbenih dejavnosti
- področje financ
- medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja

več
Organigram: povezava

 

 

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:
Pristojni osebi: Višja svetovalka I:
Saša ZIDANŠEK OBREZA, univ.dipl.ekon.

Tabor 21
3304 Tabor
Tel:    03/705 70 80
Faks:  03/705 70 86
E-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si
  Višja svetovalka I:
Lilijana ŠTOR KREBS, dipl. org. mened.

Tabor 21
3304 Tabor
Tel:    03/705 70 82, 040 860 783
Faks:  03/705 70 86
E-pošta: lilijana.stor.krebs@obcina-tabor.si
  Višja svetovalka III:
Alenka KREČA ŠMID, dipl. org. dela.

Tabor 21
3304 Tabor
Tel:    03/705 70 80, 051 650 611
Faks:  03/705 70 86
E-pošta: alenka.kreca.smid@obcina-tabor.si
Sklep o določitvi uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja povezava

 

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti
Državni register:

povezava

Predpisi lokalne skupnosti: katalog lokalnih predpisov občine
Predpisi EU:

povezava

 

 

2.d Seznam predlogov predpisov
  Predlogi občinskih predpisov so v gadivih sej Občinskega sveta

 

 

2.e Seje občinskega sveta
Seje občinskega sveta: povezava

 

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: - proračun Občine Tabor
- statut Občine Tabor

 

 

2.g Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: povezava

 

 

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN2: Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila: povezava
Razpisi delovnih mest: povezava
Druge objave: povezava

 

 

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
Vpogled v navedene javne evidence, ki jih vodi Občina Tabor, je mogoč na sedežu Občine Tabor (Tabor 21) v času uradnih ur občinske uprave. Podatke iz posameznih javnih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve oz. vloge. Podatki se posredujejo v pisni obliki.
1: Evidenca stanovanj v lasti občine
   
2: Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
   
3: Evidenca o podeljenih koncesijah na področju gospodarskih javnih služb
   
4: Evidenca o podeljenih koncesijah na področju negospodarskih javnih služb
   
5: Evidenca o občinskih cestah
   
6: Evidenca dobitnikov priznanj Občine Tabor

 

 

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
1.  
Ime informatizirane zbirke: Evidenca dokumentarnega gradiva
   
2.  
Ime informatizirane zbirke: Prostorski podatki občine

 

 

2.k Druge informacije javnega značaja
Novice o delovanju občine: povezava povezava
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja: - 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014

 

 

 

 

na vrh

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: - vsak delovnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: - osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve: Neformalna zahteva:
  - ustna zahteva
  - preko telefona
  - po elektronski poti
Formalna zahteva: - zahteva podana ustno na zapisnik
  - pisna zahteva po pošti
  - vložitev zahteve po elektronski pošti
  Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Tabor info@obcina-tabor.si
   

 

 

na vrh

4. STROŠKOVNIK IN CENIK  
Cena za posredovanje informacij javnega značaja: povezava
Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: -
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: -

 

 

 

na vrh

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  
Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: - vprašalnik - Obseg mednarodnega sodelovanja lokalnih skupnosti v Sloveniji,
- vprašanje o enkratnem denarnem prispevku za novorojence in prvošolce,
- vprašanja o brezplačnih plakatnih mestih (v času volilnih kampanj),
- vprašanja v zvezi s prijavo stalnega prebivališča v občini Tabor.