JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Ostali projekti

1.OSKRBA S PITNO VODO V SAVINJSKI REGIJI – 1. SKLOP

»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija«
www.eu-skladi.si

Občine Spodnje Savinjske doline želijo s projektom zagotoviti dolgoročno primernost vodnih virov po količini in kakovosti, prav tako pa njihovo gospodarno in varno rabo. Glavna cilja projekta sta zagotavljanje boljše oskrbe z vodo dodatnemu številu prebivalcev in povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode. Specifični cilji so še zamenjava zdravstveno neustreznih salonitnih cevi s cevmi iz nodularne litine, zmanjševanje vodnih izgub, sanacija in aktivna zaščita vodnih virov, vzpostavitev ustreznega sistema za spremljanje kakovosti pitne vode, varstvo vodnih virov, izboljšanje življenjskih pogojev, zdravstvenega stanja prebivalcev in kakovosti življenja na vključenem področju, zmanjšanje pritiskov na naravno okolje, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti (razvoj podjetništva, obrtništva, kmetijstva in turizma) in izboljšanje pogojev za učinkovito ohranitev biotske raznovrstnosti v Savinjski regiji. Zmanjševanje vodnih izgub in zagotavljanje rezervnih vodnih virov za javne vodovode sta končna cilja

Kar 14.807 prebivalcem od skupaj 42.984 prebivalcev Spodnje Savinjske doline (podatek na dan 1.1.2020, vir: SURS), torej približno tretjini prebivalcev doline, bodo s projektom omogočili varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode, 136 prebivalcev doline pa bo imelo boljšo oskrbo s pitno vodo.

Projekt je vključen v Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije, ki sta ga sklenila Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Razvojni svet Savinjske razvojne regije. Občine Spodnje Savinjske doline vstopajo v projekt kot partnerice in upravičenke do sofinanciranja s sredstvi Evropskega kohezijskega sklada, nosilna upravičenka in vodilna partnerica pa je v skladu z medobčinskim sporazumom Občina Žalec.

 

Izjava za javnost

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.