JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

PEŠPOT-RAZGAN-TABOR JUG II. FAZA

S projektom PEŠPOT-RAZGAN-TABOR JUG II. FAZA je  Občina Tabor s partnerji Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Tabor-ŠD Tabor, Turistično društvo Tabor in Občuti sebe, d.o.o. uspešno kandidirala na Javni poziv  za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 2014 – 2020 iz sklada EKSRP.

Operacija se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

IZZIVI

Z izvedbo nadgradnje ureditve pešpoti Tabor-Ojstriška, nepokritega športnega objekta Razgan in s povezavo z naseljem Tabor-jug, rešujemo predvsem naslednje izzive:

 • kako doseči višjo kakovost življenja v lokalni skupnosti (razsvetljava, elektrika, voda),
 • kako zagotoviti varnejši dostop do  vseh pomembnejših javnih in ostalih  zgradb v lokalni skupnosti (šola, vrtec, knjižnica, občina, pošta, TIC, cerkev, gasilski dom, trgovina, Dom krajanov..),
 • kako razširiti nabor  možnih športnih aktivnosti na igrišču Razgan,
 • kako izboljšati medgeneracijsko druženje in medsebojno povezovanje in sodelovanje,
 • kako dodatno izboljšati varovanje in ohranjanje narave in okolja.

CILJI OPERACIJE

 • zmanjšati tveganja prometnih nesreč in poškodb (osvetljenost pločnika in cestišča, uporaba pešpoti),
 • zmanjšati svetlobno onesnaževanje (LED ulične svetilke),
 • zmanjšati onesnaženost zraka z izpušnimi plini vozil (pešačenje),
 • zmanjšati uporabo plastenk (pitnik),
 • pozitivno vplivati na javno zdravje (oskrba s pitno vodo),
 • spodbuditi ljudi h gibanju in posledično k zdravemu načinu življenja (hoja zmanjšuje dejavnike tveganja za zdravje),
 • povezovanje in druženje ljudi in  s tem zmanjšanje medgeneracijskih razlik (skupno rekreiranje, praznovanja, sodelovanje  na prireditvah..),
 • vključevanje vseh ranljivih skupin v skupne aktivnosti,
 • spodbuditev ranljivih skupin k iskanju novih poslovnih priložnosti (samozaposlitev) na področju organizacije prireditev, delavnic...,
 • ustvarjanje privlačnega bivalnega okolja in  spodbujanje priseljevanja,
 • oblikovanje novih partnerstev (povezovanje partnerjev na projektu z udeleženci prireditev iz in izven lokalne skupnosti).

GLAVNE AKTIVNOSTI

 • ureditev javne razsvetljave na območju Tabor-jug ( pločnik),
 • ureditev javne razsvetljave ob lokalni cesti Loke-Tabor,
 • postavitev urbane opreme ob pešpoti in na igrišču Razgan,
 • ureditev vodovoda na igrišču Razgan,
 • obnova obstoječe lesene lope za potrebe športa,
 • postavitev nadstreška z mizami in klopmi – prostor za druženje, prireditve,
 • postavitev zaščitne lovilne mreže na nogometnem igrišču,
 • organizacija in izvedba  športnih aktivnosti na pešpoti in igrišču,
 • delavnica »Zdrava telesna vadba«,
 • delavnica »Tehnike sproščanja«,
 • izvedba kulturnih prireditev,
 • promocija projekta in posameznih aktivnosti na spletni strani občine: www.obcina-tabor.si, spletnih straneh projektnih partnerjev, na oglasni deski občine,  v občinskem časopisu »Novice izpod Krvavice« .

PRIČAKOVANI UČINKI OPERACIJE

 • osvetljen pločnik Tabor-jug,
 • osvetljena LC Loke-Tabor,
 • postavljen pitnik,
 • nameščeno sestavljeno zunanje igralo,
 • nameščena zaščitna lovilna mreža na nogometnem igrišču,
 • manj nevaren dostop  do javnih in ostalih pomembnih zgradb v lokalni skupnosti po pločniku in lokalni cesti (osvetlitev),
 • zmanjšana možnost št. prometnih nesreč (osvetlitev),
 • zmanjšana možnost poškodb pešcev (osvetlitev),
 • zmanjšana onesnaženost zraka (pešačenje),
 • povečana gibalna aktivnost ljudi in s tem boljše zdravje (pešačenje, delavnice),
 • doprinos k blaženju podnebnih sprememb (LED in solarne svetilke),
 • povezani in družabni ljudje, vključeni v skupne aktivnosti (prireditve),
 • igre na otroškem igralu,
 • okoljsko osveščeni ljudje (koši za odpadke),
 • izobraženi ljudje  glede zdravih gibalnih aktivnosti in tehnik sproščanja (delavnice),
 • vključenost ranljivih skupin v skupne aktivnosti (izobraževanje, prireditve, praznovanja).

CILJNE SKUPINE

 • prebivalci lokalne skupnosti vseh starostnih skupin,
 • športniki,
 • obiskovalci, turisti,
 • posebej še ranljive skupine: brezposelni mladi do 30 let, osebe brez izobrazbe in starejši od 50 let.

VLOGA PARTNERJEV:

AKTIVNOST

PARTNER

nakup svetilk javne razsvetljave

OBČINA TABOR

ureditev vodovodnega priključka

OBČINA TABOR

nakup materiala za pitnik

OBČINA TABOR

dobava igrala

OBČINA TABOR

nakup urbane opreme (klopi, koši)

OBČINA TABOR

oglaševanje aktivnosti operacije

OBČINA TABOR

obnova obstoječe lesene lope

ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR

postavitev nadstreška z mizami in klopmi

ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR

postavitev igrala

ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR

postavitev pitnika

ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR

organizacija 3 športnih aktivnosti

TURISTIČNO DTUŠTVO TABOR

organizacija in izvedba kulturne prireditve

TURISTIČNO DRUŠTVO TABOR

organizacija in izvedba delavnice za krepitev zdravja

OBČUTI SEBE, D.O.O.

Datum začetka operacije: 22.02.2018, datum zaključka operacije: 31.12.2019, datum zaključka spremljanje operacije: 31.12.2024.

Skupna vrednost operacije z DDV: 33.893,40 EUR. Operacijo delno financira  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini: 13.691,36 EUR.

Vodja projekta: Saša ZIDANŠEK OBREZA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Program razvoja podeželja

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.