JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

UREDITEV PEŠPOTI TABOR-OJSTRIŠKA VAS IN NEPOKRITEGA ŠPORTNEGA OBJEKTA RAZGAN

S projektom UREDITEV PEŠPOTI TABOR-OJSTRIŠKA VAS IN NEPOKRITEGA ŠPORTNEGA OBJEKTA RAZGAN je  Občina Tabor s partnerji Vrtnarstvom Botanika d.o.o., Lesmat d.o.o., Občuti sebe d.o.o., Humanu Center, Boštjan Topovšek s.p. in Turističnim društvom Tabor uspešno kandidirala na Javni poziv  za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v naseljih Braslovče, Griže/Migojnice, Petrovče, Polzela, Prebold, Šempeter, Tabor, Vransko in Žalec v letih 2017 – 2018.

Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«, tematskega cilja »Spodbujanje socialnega vključevanja tej boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji8«, prednostne naložbe »Vlaganja v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, specifičnega cilja »Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS«.

RAZLOGI ZA OPERACIJO – OZADJE OPERACIJE:

 • neurejena obstoječa makadamska pešpot v zelo slabem stanju, ki onemogoča kvalitetno gibanje (hoja, tek, rolanje, uporaba vozičkov za majhne otroke,invalidskih vozičkov itd.), zato jo prebivalci večinoma ne uporabljajo, vendar pa obstaja velik interes po ureditvi,
 • premalo urejenih športnih površin za gibalne in športne aktivnosti prebivalstva,
 • prenizka  stopnja socialne vključenost ranljivih skupin v športne in druge aktivnosti,
 • premalo okoljsko osveščeno prebivalstvo,
 • premajhna skrb za ohranjanje biotske raznovrstnosti in tradicionalne kulturne krajine.

GLAVNI POUDARKI OPERACIJE/OPIS OPERACIJE:

 • vključevanje ranljivih skupin (sodelovanje pri športnih aktivnostih, izobraževanju o negi dreves, na delavnicah, degustaciji..)
 • ureditev pešpoti (širitev, asfaltiranje)
 • zasaditev sadnih dreves ob pešpoti
 • izobraževanje o negi sadnih dreves
 • ureditev nepokritega športnega objekta Razgan:  površine za raznovrstne športne aktivnosti: nogomet, rokomet, odbojka, ulična košarka, veliki šah, rusko kegljišče, fitnes za invalide, igrala za otroke
 • izvedba delavnic »Ustvarjamo iz narave«, ki bodo spodbudile vključevanje ranljivih skupin, stkale nova partnerstva in vplivale na povečanje števila dopolnilnih dejavnosti na kmetijah oz. na  povečanje samozaposlitve
 • izvedba degustacije domačih proizvodov, ki bo spodbudila vključevanje ranljivih skupin, stkala nova partnerstva in vplivala na povečanje števila dopolnilnih dejavnosti na kmetijah oz. na  povečanje samozaposlitve

FAZE OPERACIJE:

 • ureditev pešpoti
 • izobraževanje o negi dreves
 • zasaditev dreves
 • ureditev nepokritega športnega objekta
 • izvedba delavnic
 • izvedba degustacije
 • organizacijske in promocijske aktivnosti

VLOGA PARTNERJEV:

 • OBČINA TABOR: zagotovitev ustrezne infrastrukture: ureditev pešpoti in nepokritega športnega objekta
 • VRTNARSTVO BOTANIKA D.O.O.: izvajanje aktivnosti o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo: izobraževanje o negi dreves, dobava in zasaditev sadnih dreves
 • LESMAT D.O.O.: promocija in degustacija lokalnih mesnih proizvodov in predstavitev dobre prakse
 • OBČUTI SEBE D.O.O.: usposabljanje udeležencev za ročno ustvarjanje izdelkov iz naravnih materialov in prenos praktičnih izkušenj: izvedba delavnice »Ustvarjamo iz narave«
 • HUMANU CENTER, BOŠTJAN TOPOVŠEK S.P.: usposabljanje udeležencev za ročno ustvarjanje izdelkov iz naravnih materialov in prenos praktičnih izkušenj: izvedba delavnice »Ustvarjamo iz narave«
 • TURISTIČNO DRUŠTVO TABOR:  organizacijske aktivnosti: organizacija in promocija prireditev v okviru projekta in promocija lokalne skupnosti

Datum začetka operacije: 22.02.2018, datum zaključka operacije: 31.12.2019, datum zaključka spremljanje operacije: 31.12.2024.

Skupna vrednost operacije z DDV: 41.003,78 EUR, upravičeni stroški: 13.268,90 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje operacije glede na evropsko kohezijsko politiko: 10.615,12 EUR

www.eu-skladi.si

Vodja projekta: Saša ZIDANŠEK OBREZA

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.