HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
18. november 2019
Saša Zidanšek Obreza
KATERE PRAVICE LAHKO NA UPRAVNI ENOTI UVELJAVLJAJO INVALIDI

Osebe, ki imajo status invalida, lahko na upravni enoti uveljavljajo različne pravice. Pridobijo si lahko parkirno karto, Evropsko kartico ugodnosti, tehnične pripomočke, lahko si uredijo  prilagoditev vozila kot tudi uveljavljajo oprostitev plačila letne dajatve za vozila.

Parkirno karto za invalide izda Upravna enota Žalec v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa, do katere so upravičene:
- osebe, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60 % telesno okvaro,
- osebe z multiplo sklerozo,
- osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30 % telesno okvaro,
- težko duševno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb,
- osebe, ki imajo najmanj 90 % telesno okvaro zaradi izgube vida in
- mladoletne osebe, ki so težko telesno ali duševno prizadete oziroma so zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirane pri gibanju.

Upravičenci lahko zahtevo za izdajo parkirne karte podajo na pristojni upravni enoti ali na krajevnem uradu, kjer imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Zahtevi je potrebno priložiti odločbo o invalidnosti, iz katere je nedvoumno razvidna upravičenost oziroma potrdilo izbranega osebnega zdravnika o izpolnjevanju enega izmed zgoraj opisnih pogojev in dve fotografiji, velikosti 35 x 45 mm, ki kažeta pravo podobo osebe.

Za izdajo parkirne karte oziroma za zamenjavo znaka za parkiranje motornih vozil se ne plača upravna taksa, plača se le obrazec v višini 2,86 EUR. V kolikor vlagatelji vlogi priložijo vse zgoraj navedene priloge se jim parkirna karta izda takoj.

Evropska kartica ugodnosti za invalide invalidom omogoča uveljavljanje komercialnih popustov predvsem na področju prometa, turizma, kulture, športa, prostega časa in na drugih področjih, ki priznavajo ugodnosti osebam na podlagi pridobljenega statusa invalida in nekaterih opredeljenih telesnih okvar, tako v Sloveniji kot tudi v nekaterih drugih državah članicah EU.

Bazo komercialnih ugodnosti v Sloveniji najdete na naslednji povezavi : http://www.invalidska-kartica.si/. V aplikaciji so navedene ponujene komercialne ugodnosti za invalide iz vse Slovenije. Ugodnosti je mogoče iskati po posameznih krajih in po posameznih področjih (kultura, šport, prosti čas, transport in turizem).

Evropsko kartico ugodnosti lahko pridobijo tisti upravičenci - invalidi, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, to so slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gluhoslepi, osebe s telesnimi okvarami, osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z drugimi dolgotrajnimi okvarami zdravja.

Vlogo za izdajo kartice upravičenci – invalidi lahko vložijo na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu, ne glede na kraj bivanja. Vlogi je potrebno priložiti barvno fotografijo velikosti 21 mm x 28 mm (velja tudi fotografija za osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje) ter navedbo invalidnosti ali telesne okvare. Zaželeno je, da je k vlogi priložena odločba o invalidnosti. Tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji morajo k vlogi obvezno priložiti dokazilo tuje države, da imajo status invalida, skupaj z uradnim prevodom.

Pravico do tehničnega pripomočka  oziroma do prilagoditve vozila lahko uveljavljajo osebe s posebnimi potrebami na osnovi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, in sicer uveljavljajo pravico do tehničnega pripomočka gluhi, naglušni, slepi, slabovidni, gluhoslepi, pravico do   prilagoditve vozila pa gibalno ovirani invalidi, ki lahko vozilo upravljajo sami ter invalidi, ki sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo. Lista tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila se je od leta 2014 spremenila/dopolnila že dvakrat, tako da lahko izbirate med 37 pripomočki oz. 54 prilagoditvami vozila. Največja sprememba pa je, da lahko gluhe osebe, ki imajo nad 95-odstotkov okvare sluha po Fowlerju, tudi če nimajo izkaznice o priznani pravici do uporabe znakovnega jezika, pridobijo računalnike in mobilne telefone. Skrajšala se je tudi doba uporabe iz 5 let na 4 leta za računalniške in mobilne naprave.

Vlogo lahko upravičenci oddajo na obrazcu na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu.
Pripomoček oziroma prilagoditev se (so)financira praviloma v višini 85% vrednosti, ki so določene v Pravilniku o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, pod posebnimi pogoji pa lahko tudi v celotni vrednosti.
Upravičenci na upravni enoti skupaj z odločbo prejmejo tudi vrednotnico, ki velja kot »plačilno sredstvo«. Upravičenci lahko nabavijo pripomoček oziroma uveljavljajo prilagoditev vozila pri kateremkoli dobavitelju / izvajalcu v Sloveniji. Paziti pa morajo, da unovčijo vrednotnico, ki so jo prejeli, v roku 1 leta od izdaje.
Oprostitev plačila letne dajatve se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem vozičku, če se vozila uporabljajo za prevoz oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80 % vojna invalidnost, ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara ali 60 % vojna invalidnost ali oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih.

Upravičenec mora k vlogi priložiti odločbo, izdano na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oziroma odločbo, izdano na podlagi predpisov o vojnih invalidih, ob upoštevanju izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije. Upravičenec pa je tudi oseba z zmerno, težjo ali težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo, ki ji je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Za polnoletne osebe se oprostitev uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida, v skladu s predpisi o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, za mladoletne osebe pa na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ali odločbe o usmeritvi, ki jo izda območna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Polnoletna oseba lahko uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, ki je registrirano naj ali njegovega starša, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, s katerim živi na istem naslovu. Mladoletna oseba pa lahko uveljavlja oprostitev plačila za eno vozilo, registrirano na svoje ime ali  zakonitega zastopnika, pri katerem ima ta oseba stalno prebivališče. Vloga, za katero se upravna taksa ne plača, se lahko poda pri Upravni enoti Žalec ali na Krajevnem uradu Vransko, lahko pa tudi pri nosilcu javnega pooblastila (npr. organizaciji, ki opravlja tehnične preglede), ki to vlogo nato pošlje v pristojno reševanje upravni enoti.

Upravna enota Žalec je pristojna tudi za priznavanje pravic po Zakonu o vojnih invalidih, ki so vojaški vojni invalidi, vojaški mirnodobni invalidi, civilni invalidi vojne in pod določenimi pogoji tudi njihovi družinski člani. Uveljavljajo lahko npr. invalidnino, dodatek za pomoč in postrežbo, zdravstveno varstvo, invalidski dodatek, družinski dodatek itd., več o tem pa kdaj drugič.

Simona Stanter, načelnica