ADVENTNI VENČEK TD TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
KOČIJA KMETIJE LUKMAN
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
ISUZU D-MAX CREW SATELLITE
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
  • Obvestila
11. oktober 2018
Saša Zidanšek Obreza
PRIJAVA ZAČASNEGA BIVALIŠČA

Kdaj moramo prijaviti začasno prebivališče?

Zakon o prijavi prebivališča določa, da mora državljan Republike Slovenije in tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega prebivališča in bo na tem naslovu prebival več kot 90 dni, prijaviti začasno prebivališče. To lahko storite na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki Sloveniji ali prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom v osmih dneh od dneva začasne naselitve. Z vašim pisnim pooblastilom, lahko prijavo opravi tudi tretja oseba.

Tujec prijavi začasno prebivališče z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje, potrdilom o prijavi prebivanja ali vizumom za dolgoročno bivanje na upravni enoti na naslov, kjer začasno prebiva, v osmih dneh od dneva začasne naselitve. 


Kako prijavite začasno prebivališče otroku?

Otroku oziroma posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavijo začasno prebivališče starši ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik, na naslov, kjer posameznik začasno prebiva. Pri prijavi začasnega prebivališča, enako je pri prijavi stalnega  prebivališča  otroka, soglasje drugega od staršev ni potrebno, če:
- otroka prijavlja na naslov v Republiki Sloveniji, ki je enak naslovu obeh staršev,
- otroku prijavlja začasni oz. stalni naslov v tujini, ki je enak naslovu obeh staršev,
- tujcu, mlajšemu od 18 let, prijavlja začasno oz. stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali začasni odhod v tujino,
- otroku prijavlja začasno oz. stalno prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo,
- je otrokovo začasno oz. stalno prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča,
- njegovo prebivališče ni znano,
- mu je odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica,
- je zadržan izvrševati roditeljsko pravico.

Zakon določa izjeme pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti  stalno ali začasno prebivališče.


Kaj morate predložiti ob prijavi začasnega prebivališča?

Če prijavljate začasno prebivališče osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo, ki ga je izdal državni organ RS, in dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo se šteje izjava o lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika ali enega solastnika, pri čemer soglasja lastnika ni potrebno overjati. Če je lastništvo nepremičnine, na naslovu katere želite prijaviti začasno prebivališče, razvidno iz uradnih evidenc, ne potrebujete dokazovati lastništva nad to nepremičnino, vendar navedete le ime katastrske občine in številko parcele.

Ob prijavi začasnega prebivališča morate upravni enoti posredovati še naslednje podatke: naslov, ki ga prijavljate, priimek in ime, EMŠO oz. datum rojstva, kraj rojstva in naslov za vročanje. Naslov za vročanje je lahko le v Republiki Sloveniji.

Upravna enota na podlagi veljavnega osebnega dokumenta preveri vašo identiteto, pravilnost naslova, ustreznost dokazil o pravici do prebivanja oz. veljavnost dovoljenja za prebivanje tujca.
Prijava začasnega prebivališča je mogoča tudi prek enotnega državnega portala e-uprava z elektronskim podpisom, ki ustreza lastnoročnemu podpisu, skladno z zakonom, ki ureja elektronski podpis in elektronsko poslovanje. V tem primeru upravna enota preveri pravilnost naslova, ustreznost dokazil o pravici do prebivanja oz. veljavnost dovoljenja za prebivanje tujca.


Koliko časa velja prijava začasnega prebivališča?

Prijava začasnega prebivališča traja do dveh let oziroma za čas veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje tujca. V primeru daljšega začasnega prebivanja mora posameznik ponovno prijaviti začasno prebivališče pred njegovim prenehanjem.


Kdaj ni potrebna prijava začasnega prebivališča?

Zakon določa izjeme, kdaj posamezniku ni potrebno prijaviti  začasnega prebivališče, to je, če ste nastanjeni v bolnišnici ali drugem zdravstvenem zavodu zaradi zdravljenja, zaradi socialno varstvenih programov (zatočišču za žrtve nasilja v družini, zatočišču za žrtve trgovine z ljudmi, varni hiši, materinskem domu ali kriznem centru za odrasle žrtve nasilja z otroki). Posamezniku ni potrebno prijaviti začasnega prebivališča, kadar ima veljavno diplomatsko, konzularno ali službeno izkaznico. Prav tako posamezniku ni potrebno prijaviti začasnega prebivališča, v primerih, ko je posameznik nastanjen v objektih ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, policije, ministrstva, pristojnega za obrambo, in Slovenske vojske, ki so namenjeni za potrebe opravljanja službe, je pripadnik sil za zaščito, reševanje in pomoč, če sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, ali se kot državljan zaradi opravljanja nadomestne civilne službe ali drugega predpisanega usposabljanja za zaščito in reševanje nastani v objektih organizacij, ki izvajajo to službo ali usposabljanje.


Kdaj morate odjaviti začasno prebivališče?

Enako, kot ste dolžni prijaviti začasno prebivališče, ste dolžni tudi odjaviti začasno prebivališče,  najpozneje v osmih dneh po odselitvi, na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki Sloveniji ali prek enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Odjavo prebivališča lahko z vašim pisnim pooblastilom opravi tudi tretja oseba.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 03 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.

Simona Stanter, načelnica