HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
 • Obvestila
24. marec 2021
Saša Zidanšek Obreza
PROSTO DELOVNO MESTO DIREKTORJA JKP ŽALEC, D.O.O.

Številka: 0144-1/2021-2

Datum:         22. 3. 2021

Na podlagi 25., 26., 27., 28. in 29. člena Statuta Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o., razpisna komisija za izvedbo postopka razpisa direktorja Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. objavlja prosto delovno mesto

DIREKTORJA PODJETJA

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je državljan Republike Slovenije,
 • da ima najmanj univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali 2. bolonjsko stopnjo,
 • da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja.

Dela in naloge delovnega mesta:

 • organiziranje in vodenje delovnega procesa in poslovanje podjetja,
 • predlaganje temeljev poslovne politike, delovnega programa in plana razvoja,
 • zastopanje in predstavljanje podjetja.

V okviru teh del in nalog zlasti:

 • sprejemanje ukrepov za izvajanje sprejetih temeljev poslovne politike, delovnega programa in plana razvoja,
 • izvrševanje sklepov organov,
 • predlaganje organizacije podjetja in njenih sprememb,
 • pooblaščanje posameznih delavce za opravljanje določenih zadev iz njegove pristojnosti,
 • odločanje o razporejanju delavcev in sklepanje pogodb o zaposlitvi,
 • poročanje o poslovnih rezultatih podjetja po polletnem in po letnem obračunu Nadzornemu svetu, Skupščini in Svetu ustanoviteljev,
 • sodelovanje na sejah Nadzornega sveta, Skupščine in Sveta ustanoviteljev, če ti organi tako odločijo,
 • skrb za obveščanje javnosti,
 • izrekanje disciplinske ukrepov skladno z zakonom.

Kandidati morajo k prijavi predložiti:

 • kratek življenjepis in v njem tudi navedbe in/ali dokazila o drugih znanjih in veščinah, ki jih je pridobil,
 • predlog vizije razvoja Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o.,
 • fotokopijo potrdila o državljanstvu,
 • dokazilo o izobrazbi,
 • dokazilo o petletnih delovnih izkušnjah na področju vodenja.

Prijave s potrebnimi dokazili, vizijo razvoja podjetja in življenjepisom posredujete na naslov: Javno komunalno podjetje Žalec d. o. o., Razpisna komisija, Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov tajnistvo@jkp-zalec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za prijavo je do 7. 4. 2021, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za direktorja podjetja«.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Direktorja imenuje in razrešuje na predlog razpisne komisije po predhodno opravljenem javnem razpisu svet ustanoviteljev. Direktor je imenovan za 4 leta.

Odločitev o izbiri bo sprejeta v roku 30 dni po preteku roka za prijave na razpis. O odločitvi izbire bo razpisna komisija obvestila vse kandidate, ki so se prijavili na razpis.

Dodatne informacije o javni objavi prostega delovnega mesta je mogoče dobiti na elektronskem naslovu tajnistvo@jkp-zalec.si.

V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 

Razpisna komisija za izvedbo postopka razpisa direktorja

Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o.