HRIB KRVAVICA-FOTO: PETER STROUHAL
PEŠPOT TABOR-OJSTRIŠKA VAS
MIKLAVŽ PRI TABORU - POGLED S KMETIJE LAZNIK
CERKEV SV. JURIJA - V OZADJU HRIB KRVAVICA IN ČEMŠENIŠKA PLANINA
KOVČETOV KOZOLEC, OJSTRIŠKA VAS
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
HMELJSKO POLJE Z MAKOM - KURNIK
PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
PRIDIH PRETEKLOSTI PRI POŠ
KISOVARJEVA KAPELA LOKE
HRIB KRVAVICA - NATURA 2000
KUŽNO ZNAMENJE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE NOGRADI
MILJNI KAMEN PONDOR
VHOD V TABOR - PIHLBIRT
DENARNA ENOTA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GUŠT TABOR
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
MIKLAVŽ PRI TABORU
EKO-HOUSE - ŽIVLJENJE NA VISOKEM
APARTMAJI PR` BRISN` K
LOVSKA DRUŽINA TABOR
GRAD OJSTRICA
KAŠČA S SPOMINSKO SOBO FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
SPOMINSKA SOBA FRANCA KSAVERJA LUKMANA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
NAPIS NA 400 LETNI LIPI KMETIJE MAK (RAMŠAK)
RAZVALINE GRADU OJSTRICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TRGOVINA M.CUKALE V OJSTRIŠKI VASI
OJSTRIŠKA VAS V PRETEKLOSTI
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
TURISTIČNA KMETIJA WEISS-POLETNI KONCERT NA PROSTEM
MIZICA POSTREZI SI KMETIJE LUKMAN
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
VOŽNJA S KOČIJO KMETIJE LUKMAN
400 LETNA LIPA NA KMETIJI MAK (RAMŠAK)
MEŠANI PEVSKI ZBOR TABOR
SAVINJSKI ROGISTI-KUD IVAN CANKAR TABOR
GASILCI PGD LOKE
GASILEC PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
GASILCI PGD LOKE
PONDORSKA LIPA
POVORKA- ŠENTJURSKI SEJEM
OBČINSKI ČASOPIS NOVICE IZPOD KRVAVICE
PODRUŽNIČNA OŠ TABOR
PONDORSKA LIPA-SEJALEC
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA TABOR
ČEBELARSTVO NEMIVŠEK
ČEBELARSKI MUZEJ PEPEL
ČEBELNJAK PRI PEPELOVIH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
TURISTIČNAKMETIJA WEISS-AGROCAMPING
PENZIONI PR´ BRIŠN´K
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK
KMETIJA LAZNIK-SUŠENJE SALAM
VAŠKA IDILA-TABOR
KMETIJA LAZNIK-NAREZEK
ZAJČEVA PLANINSKA KOČA V LOKAH
TURISTIČNA KMETIJA WEISS
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
KOZOLEC NA RIBNIKU LESJAK
RIBNIK LESJAK
TIC TABOR
GASILCI PGD OJSTRIŠKA VAS-TABOR
CERKEV SV. JURIJA TABOR
ČEBELNJAK PRI ŠNEP
DOM KRAJANOV TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
RIBNIK LESJAK
SV.JURIJ OB TABORU - STARA RAZGLEDNICA
CERKEV SV. MIKLAVŽA MIKLAVŽ
CERKEV SV. RADEGUNDE KAPLA
KUŽNO ZNAMENJE PONDOR
POGLED NA TABOR
HRIB KRVAVICA-NATURA 2000
POGLED NA TABOR
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..
ZAPISNIK SEJE
KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 23.10.2014

OBČINA TABOR

                                                        Občinski svet

Tabor 21, 3304 TABOR

Tel.:  03 705 70 80, Tel.:/Fax.: 03 705 70 86

E-pošta: info@obcina-tabor.si

 

 

 

Številka: 03201-1/2014-VI-0

Datum:   23.10.2014

 

 

ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR,

ki je bila v četrtek 23. OKTOBRA 2014 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Tabor.

 

Sejo je sklical dosedanji župan Vilko Jazbinšek, ki je sejo vodil do 6. točke dnevnega reda.

 

Prisotni: Anton Grobler, Ali Khodary, Alen Kovačič, Jernej Gregl, Ludvik Miklavc, Majda Šinkovec, Matej Demšar, Robert Slakan in Mihael Centrih

Opravičeno odsotni: /

Občinska uprava: Simon Jan

Nadzorni odbor: /

Novinarji: Darko Naraglav

Ostali prisotni: David Teržan, David Gojznikar, Ivan Podbregar, Peter Lukman, Nataša Zore Kos

 

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev prisotnosti novo izvoljenih članov občinskega sveta na podlagi potrdil o izvolitvi.

 2. Imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov članov Občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana.

 3. Obravnava Poročila Občinske volilne komisije Občine Tabor o izidu rednih lokalnih volitev v Občini Tabor 05.10.2014 in poročila o izidu lokalnih volitev župan – 2. krog v Občini Tabor 19.10.2014.

 4. Potrditev mandata novoizvoljenim članom Občinskega sveta Občine Tabor.

 5. Potrditev mandata novoizvoljenemu županu Občine Tabor.

 6. Pobude in vprašanja.

 

K TOČKI 1: Ugotovitev sklepčnosti Občinskega sveta Občine Tabor.

Župan Vilko Jazbinšek je pozdravil navzoče in predlagal, da se točka 1. potrdi ob 4. točki dnevnega reda: 4.    Potrditev mandata novoizvoljenim članom Občinskega sveta Občine Tabor..

 

K TOČKI 2: Imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov članov Občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana.

Župan je pozval, da prisotni podajo predloge za imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov članov OS in župana občine Tabor. G. Matej Demšar je predlagal tričlansko komisijo v sestavi: ga. Majdo Šinkovec, g. Alya Khodary in g. Jerneja Gregl, ki so jo člani OS soglasno potrdili z dvigom rok.  

 

K TOČKI 3: Obravnava Poročila Občinske volilne komisije Občine Tabor o izidu rednih lokalnih volitev v Občini Tabor 05.10.2014 in poročila o izidu lokalnih volitev župan – 2. krog v Občini Tabor 19.10.2014.

Poročilo Občinske volilne komisije je podal njen Predsednik g. David Teržan. Prisotne je seznanil z rezultati volitev in poimenskimi mandati članov OS na lokalnih volitvah 05.10.2014 in rezultati prvega ter drugega kroga volitev za župana Občine Tabor 19.10.2014.  

 

 

K TOČKI 4: Potrditev mandata novoizvoljenim članom Občinskega sveta Občine Tabor.

G. Ali Khodary je v imenu komisije za potrditev mandatov povedal, da je komisija ugotovila:

 • predložena so vsa potrdila o izvolitvi članov OS,

 • da pritožb ni bilo.

  V nadaljevanju je predsednik komisije za potrditev mandatov g. Ali Khodary, prebral sestavo OBČINSKEGA SVETA:

Zap. št.

 

Priimek in ime

 

Naslov

Rojstni podatki

 

Mandat

1.

Khodary Aly

Tabor 15, 3304 Tabor

01.01.1950

Član občinskega sveta

2.

Gregl Jernej

Tabor 22, 3304 Tabor

16.07.1965

Član občinskega sveta

3.

Miklavc Ludvik

Ojstriška vas 16, 3304 Tabor

12.06.1957

Član občinskega sveta

4.

Šinkovec Majda

Kapla 45, 3304 Tabor

20.03.1955

Članica občinskega sveta

5.

Demšar Matej

Pondor 27, 3304 Tabor

22.04.1972

Član občinskega sveta

6.

Slakan Robert

Miklavž pri taboru, 3304 Tabor

21.01.1969

Član občinskega sveta

7.

Centrih Mihael

Loke 39, 3304 Tabor

05.01.1986

Član občinskega sveta

8.

Kovačič Alen

Črni vrh 34, 3304 tabor

25.03.1986

Član občinskega sveta

 

SKLEP:

Občinski svet Občine Tabor potrjuje mandat članom Občinskega sveta Občine Tabor. Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (od 8 prisotnih).

 

K TOČKI 5: Potrditev mandata novoizvoljenemu županu Občine Tabor.

G. Ali Khodary je v imenu komisije za potrditev mandatov povedal, da je komisija ugotovila:

 • predloženo je potrdilo o izvolitvi župana Občine Tabor,

 • da pritožb ni bilo.

Zap. št.

 

Priimek in ime

 

Naslov

Rojstni podatki

 

Mandat

1.

Grobler Anton

Pondor 8, 3304 Tabor

20.04.1957

Župan

 

SKLEP:

Občinski svet Občine Tabor potrjuje mandat županu Občine Tabor g. Antonu Groblerju. Sklep je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI (od 8 prisotnih).

 

Po uradni potrditvi mandatov za svetnike in župana Občine Tabor, je dosedanji župan g. Vilko Jazbinšek povedal, da s tem trenutkom prenehajo mandati vsem starim članom OS, vsem odborom in komisijam ter županu. Obenem je čestital novoizvoljenim članom OS ter županu in jim zaželel veliko uspeha pri vodenju Občine Tabor v dobrobit občanom v prihajajočem mandatu ter zapustil sejo.

 

 

K TOČKI 6: Pobude in vprašanja.

Župan g. Grobler je vprašal svetnike za predloge glede nadaljevanja seje, ali vodenje seje prevzame najstarejši član OS ali kako drugače. Najstarejši član OS g. Khodary je predlagal, da sejo vodi g. Miha Centrih. Svetnik g. Miklavc je predlagal, da sejo vodi kar novi župan g. Grobler čemur so pritrdili tudi vsi člani OS.

G. Grobler je tako prevzel vodenje seje pri točki 6 ter se zahvalil za zaupanje. Čestital je ponovno vsem članom OS ter povprašal OU ali ima pripravljeno zaprisego župana. Meni, da bi to lahko bil razlog za njegovo neoperativnost. Zanima ga tudi ali je v primeru, da ne opravi zaprisege, to slučajno v nasprotju z Statutom OT ali Pravilnikom o delovanju OS in župana OT. Za mnenje vpraša tudi predsednika OVK g. Teržana, ki pove da za to vprašanje nima pripravljenega odgovora ter pove mnenje, da ima potrdilo o izvolitvi, ki po njegovem mnenju zadošča. Predlaga tudi da OU preveri prakso s prejšnjih konstitutivnih sej OS. G. Jan pove, da na zaprisego OU ni posebej pripravljena ter po preverjanju preteklih konstitutivnih sej tudi ni bilo takšne prakse. G. Grobler pove, da bo o potrebi prisege župana preveril do naslednje seje OS.

 

1. G. Miklavc vpraša kako je s primopredajo nalog župana in predlaga, da se to naredi v najkrajšem možnem času oziroma do konca meseca oktobra. Predlog soglasno potrdijo vsi člani OS.

 

2. G. Demšar nato predlaga, da se na današnji seji izvolijo člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI), ki bi lahko svojo sejo z imenovanje odborov in komisij imela še pred naslednjo sejo OS. Župan g. Grobler potrdi nujnost imenovanja KMVVI ter imenovanje odborov ter komisij saj mora biti OS čim prej operativen. Župan pove, da se lahko o članih KMVVI glasuje tajno ali če se člani OS strinjajo in imajo predlog tudi javno. G. Demšar poda predlog za člane KMVVI:

1. Majda Šinkovec,

2. Ali Khodary,

3. Ludvik Miklavc,

4. Jernej Gregl in

5. Mihael Centrih.

Župan je predlog za imenovanje KMVVI dal na glasovanje. OS je z 8 glasovi ZA in 0 PROTI (od 8 prisotnih) sprejel naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Tabor v skladu s 23. Členom Statuta Občine Tabor imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi:

1. Majda Šinkovec,

2. Ali Khodary,

3. Ludvik Miklavc,

4. Jernej Gregl in

5. Mihael Centrih.

Predstavnik OU g. Jan vsem potrjenim članom KMVVI v podpis predal izjave oz soglasja h kandidaturi v komisiji.

Člani KMVVI se medsebojno dogovorijo tudi o terminu prve seje, ki bo v sredo 29.10.2014 ob 19.00 uri

 

3. Župan g. Grobler vpraša člane OS kakšen termin sej OS jim odgovarja. Po krajši razpravi se sprejme predlog sej OS ob ponedeljkih ob 19.0 uri.

 

4. Župan g. Grobler še povabi člane OS, da se v nedeljo 26.10.2014 udeležijo prireditve »V nedeljo popoldne je luštno pri nas«.

 

5. Župan g. Grobler še pove, da bo imenovanje svojega namestnika oz. podžupana opravil na prvi naslednji seji OS, Ob koncu seje župan še povabi vse novoizvoljene člane OS k skupinski sliki ter se zahvali za sodelovanje na prvi seji.

 

 

 

Seja je bila končana ob 19.40 uri.

 

 

Zapisal:

 

Župan:

 

 

 

Simon Jan

 

Anton Grobler