OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Predpisi lokalne skupnosti

Predpisi objavljeni v Uradnih objavah Občine Tabor od 29.10.2015 dalje

Naziv predpisa

Povezava

UO

Cenik uporabe prostorov v lasti Občine Tabor in Cenik stojnin za organizirano prodajo na stojnicah v Občini Tabor

2/2023

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2/2023

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 2023

14/2022

Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor

14/2022

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2023

14/2022

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Tabor-jug

11/2022

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2022

10/2022

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

10/2022

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje in cene živil v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor z veljavnostjo od 1.9.2022 dalje

10/2022

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

10/2022

Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2022

10/2022

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

8/2022

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tabor

7/2022

Sklep o plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok

5/2022

Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Tabor

5/2022

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor

5/2022

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor

5/2022

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2021

5/2022

Sklep o plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok

4/2022

Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Tabor

4/2022

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor

4/2022

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor

4/2022

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2021

4/2022

Letni program kulture v Občini Tabor za leto 2022

3/2022

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor

3/2022

Letni program športa v Občini Tabor za leto 2022

11/2021

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 2022

10/2021

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tabor

10/2021

Odlok o Proračunu Občine Tabor za leto 2022

10/2021

Pravilnik o upravljanju s stvarnim premoženjem v lasti Občine Tabor

9/2021

Odlok o Rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2021

8/2021

Sklep o plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok

6/2021

Pravilnik o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Tabor

4/2021

Zaključni račun Proračuna Občine Tabor za leto 2020

4/2021

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor, z veljavnostjo od 01.03.2021 dalje

3/2021

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2021

3/2021

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 2021

8/2020

Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Tabor

8/2020

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Tabor

8/2020

Odlok o Proračunu Občine Tabor za leto 2021

8/2020

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2020

7/2020

Odlok o Rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2020

7/2020

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2020

6/2020

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

5/2020

Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje

5/2020

Spremembe in dopolnitve Odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih javnih cest in priključkov na območju Občine Tabor

5/2020

Odlok o pokopališkem redu v Občini Tabor

5/2020

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2019

5/2020

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

4/2020

Sklep o razveljavitvi sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tabor-Marijane Dobnik

4/2020

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

4/2020

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2020

2/2020

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju socialo varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti v Občini Tabor

10/2019

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

10/2019

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 2020

10/2019

Odlok o Proračunu Občine Tabor za leto 2020

10/2019

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor

9/2019

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tabor

9/2019

Odlok o Rebalansu Proračuna občine Tabor za leto 2019

9/2019

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Tabor

9/2019

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor

9/2019

Sklep o dopolnitvi Sklepa o sprejemu Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Tabor za leto 2019

8/2019

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor.

7/2019

Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah

6/2019

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Tabor

5/2019

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2018-2020

4/2019

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Tabor

4/2019

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2018

4/2019

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Tabor

1/2019

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Tabor

1/2019

Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Tabor

1/2019

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2019

1/2019

Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za Območje Občine Tabor za leto 2019

8/2018

Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor v obdobju januar-marec 2019

8/2018

Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2018

8/2018

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Tabor

7/2018

Odlok o spremembi meje med Občino Tabor in Občino Trbovlje

6/2018

Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Tabor

4/2018

Odlok o občinskih cestah v Občini Tabor

3/2018

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2017

3/2018

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občine Tabor

3/2018

Spremembe in dopolnitve Statuta  Občine Tabor

3/2018

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v JVIZ OŠ Vransko-Tabor, OE Vrtec Tabor, z veljavnostjo od 01.02.2018 dalje

2/2018

Sklep o spremembah Meril in kriterijev za sofinanciranje socialo varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti Občine Tabor

5/2017

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2018

5/2017

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2018-2020

4/2017

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor

4/2017

Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2017

4/2017

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tabor-jug, po skrajšanem postopku

3/2017

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2016

2/2017

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec in javnega zavoda Zdravstveni center Celje in ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec

1/2017

Odlok o komunalnem prispevku v Občini Tabor
Priloga 1: Enote urejanja prostora

6/2016

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Tabor

6/2016

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2017

6/2016

Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za Območje Občine Tabor za leto 2017

5/2016

Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih  dejavnosti v Občini Tabor

5/2016

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor

5/2016

Odlok o rebalansu Občine Tabor za leto 2016

4/2016

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec

3/2016

Sklep o občinskem prostorskem načrtu Občine Tabor

2/2016

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2015

2/2016

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor za leto 2016

2/2015

Kriteriji za razvrščanje investicij v cestno omrežje

2/2015

Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih javnih cest in priključkov na območju Občine Tabor

2/2015

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2016

2/2015

Odlok o turistični taksi v Občini Tabor

1/2015

Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2015

1/2015