JUTRO V TABORU
CERKEV SV. JURIJA
TABOR S PTIČJE PERSPEKTIVE - P. STROUHAL
VZPETINE NAD TABOROM - U. LEDINEK
SONCE ZLATI SPODNJO KAPLO
POGLED IZ OJSTRIŠKE VASI
STRAŽARJI KRVAVICE IN ČEMŠENIŠKE PLANINE
TRAVNIKI OJSTRIŠKE VASI
OBČINA TABOR
.. prav lepa je šentjurska fara, še lepši je šentjurski zvon ..

Ureditev Jurijevega trga in pešpoti Tabor - Ojstriška vas, odsek Tabor

S projektom UREDITEV JURIJEVEGA TRGA IN PEŠPOTI TABOR-OJSTRIŠKA VAS, ODSEK TABOR je  Občina Tabor s partnerji JVIZ OŠ Vransko-Tabor, Lesmat d.o.o. in Pevsko društvo Tabor uspešno kandidirala na Javni poziv  za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v naseljih Braslovče, Griže/Migojnice, Petrovče, Polzela, Prebold, Šempeter, Tabor, Vransko in Žalec v letih 2021, 2022 in 2023.

Operacija se izvaja kot  podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

IZZIVI

Z izvedbo ureditve trga in dela pešpoti, rešujemo predvsem naslednje izzive:

 • kako doseči višjo kakovost življenja v lokalni skupnosti (skupni prostor za druženje, prireditve, delavnice, izobraževalne aktivnosti na prostem,  promocijo lokalne skupnosti, pitnik, maketa Tabora, parkirna mesta, klopi za počitek) predvsem za ranljive skupine,
 • kako doseči varnejši dostop do javnih in ostalih zgradb (osvetlitev pešpoti in trga, urejene poti),
 • kako izboljšati medgeneracijska druženja in povezovanja z vključevanjem ranljivih skupin (možnost izvedbe prireditev, promocij, delavnic)
 • kako dodatno ohranjati naravo in okolje (pitnik, led svetilke solarni svetilki, koši za odpadke, zasaditev drevja in grmovnic, presaditev obstoječega drevja).

 

CILJI OPERACIJE

 • povečati število javnih skupnih prostorov za druženje, prireditve, promocije, izobraževalne aktivnosti, predvsem za ranljive skupine,
 • povečati število urejenih trgov (izgradnja trga),
 • povečati število urejenih pešpoti (koši, svetilke),
 • zmanjšati tveganje prometnih nesreč pešcev (svetilke),
 • zmanjšati uporabo plastenk (pitnik),
 • ohranjanje okolja (koši za odpadke, led, solarne svetilke),
 • pozitivno vplivati na javno zdravje ljudi (pitnik),
 • spodbuditi prebivalstvo h gibanju (urejena pešpot in trg),
 • povezovanje in druženje ljudi iz zmanjševanje medgeneracijskih razlik (skupna druženja, sodelovanje na prireditvah, promocijah..)
 • spodbuditi organizacijo prireditev in dogodkov na prostem (urejen osrednji prostor na trgu),
 • spodbuditi promocijo lokalne skupnosti (paviljon, prostor za stojnice),
 • spodbujanje ranljivih skupin k iskanju novih poslovnih priložnosti na področju organizacije prireditev, delavnic, promocij..

 

GLAVNE AKTIVNOSTI

 • izgradnja trga,
 • izgradnja parkirišč,
 • postavitev urbane opreme (klopi, koši, svetilke),
 • zasaditev/presaditev dreves, grmovnic, trave,
 • postavitev pitnika,
 • postavitev paviljona,
 • postavitev makete Tabora
 • promocija projekta in posameznih aktivnosti na spletni strani občine: www.obcina-tabor.si, spletnih straneh projektnih partnerjev, na oglasni deski občine,  v občinskem časopisu »Novice izpod Krvavice« .

 

PRIČAKOVANI UČINKI OPERACIJE

 • urejena pešpot,
 • urejen trg,
 • postavljen pitnik,
 • postavljena maketa Tabora,
 • urejena parkirišča,
 • ozelenitev trga,
 • urejen skupni prostor,
 • manjša možnost prometnih nesreč na pešpoti,
 • manjša možnost poškodb pešcev,
 • manjša uporaba plastenk,
 • manjše onesnaženje okolja,
 • povečana gibalna aktivnost prebivalstva,
 • povečanje števila organiziranih prireditev v lokalni skupnosti,
 • povečanje možnosti vključevanja ranljivih skupin,
 • doprinos k blaženju podnebnih sprememb (led in solarne svetilke),
 • povezano prebivalstvo, vključeno v skupne aktivnosti,
 • okoljsko osveščeni ljudje

 

CILJNE SKUPINE

 • prebivalci lokalne skupnosti vseh starostnih skupin, s poudarkom na ranljivih skupinah: brezposelni mladi nad 30 let, osebe brez izobrazbe in starejši od 50 let,
 • obiskovalci, turisti,
 • javni zavodi, društva, organizacije, posamezniki Spodnje Savinjske doline in širše

 

VLOGA PARTNERJEV:

AKTIVNOST

PARTNER

Izgradnja trga – naročilo gradbenih del:

 • pripravljalna dela,
 • rušitvena dela,
 • utrjene površine,
 • drenaža in odvodnjavanje,
 • elektro dela-gradbeni del,
 • ureditev vodovodnega priključka,
 • zazelenitev.

 

Elektro dela:

 • nakup elektro omarice.
 • nakup svetilk javne razsvetljave.

 

Oprema trga in pešpoti z urbano in drugo  opremo:

 • nakup klopi,
 • nakup košev za odpadke,
 • nakup materiala za paviljon,
 • nakup materiala za pitnik,
 • nakup makete,
 • nakup dreves in grmovnic,
 • nakup predpražnikov pri vhodih v cerkev

OBČINA TABOR

Izvedba zaključne prireditve ob zaključku projekta z vključenostjo ranljivih skupin v program

JVIZ OŠ VRANSKO-TABOR

Izvedba kulturne prireditve: koncert pevskih zborov na prostem

PEVSKO DRUŠTVO TABOR

Izvedba promocijske aktivnosti lokalnih proizvodov

LESMAT D.O.O.

 

Začetek operacije: oktober 2021, zaključek: junij 2023.

Predvidena skupna vrednost operacije z DDV: 246.951,86 EUR.

Operacijo delno financira  Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v višini 39.982,21 EUR.

 

Vodja projekta: Saša ZIDANŠEK OBREZA

Vmesnik
Prilagodite vmesnik, da bo lažja uporaba za različne pogoje.
To upodablja dokument v visokokontrastnem načinu.
S tem se dokument prikaže kot bel na črnem
To lahko pomaga tistim, ki imajo težave pri obdelavi hitrih premikov zaslona.
To naloži pisavo, ki je lažja za branje za osebe z disleksijo.